Zemes izmantošanas optimizācijas iespēju novērtējums Latvijas klimata politikas kontekstā 2. starpatskaite

Zemes izmantošanas optimizācijas iespēju novērtējums Latvijas klimata politikas kontekstā 2. starpatskaite

Šī starpatskaite ir otrā starpatskaite pētījumā “Zemes izmantošanas optimizācijas iespēju novērtējums Latvijas klimata politikas kontekstā”. Starpatskaite ir sagatavota atbilstoši darba grafikam. Darba materiālā ir atspoguļota pētījuma izpildes metodika, ieskaitot pieeju informācijas analīzei iespējami augstākas ģeogrāfiskās detalizācijas līmenī; pieeju, kas ļauj novērtēt katras teritoriālās vienības izmantošanas efektivitāti, devumu mērķu sasniegšanā, kā arī izmantošanas potenciālu; pieeju zemes sniegumu novērtēšanai dažādu funkciju veikšanā.

Darba ietvaros ir apkopoti un sistematizēti izejas dati, apvienojot telpiskus mikro līmeņa datus no dažādām datubāzēm zemes vienības kadastra (informācija nodota atsevišķi).

Ir veikts ražojošās zeme kopējā pieprasījuma un piedāvājuma izvērtējums, izstrādāta indikatoru sistēmas sākotnējā versija zemes funkciju noteikšanai.

Tā kā šī nav materiāla gala versija, vairāki jautājumi ir palikuši turpmākajām diskusijām.

Pašreizējais materiāls ir uzskatāms par darba variantu un vēl nav izmantojams secinājumu vai priekšlikumu sagatavošanai.

 

Summary

This is the second interim report of research “Evaluation of the land use optimization opportunities within the Latvian climate policy framework”. This report is prepared according to the work plan. This material highlights research methodology, including information analysis at higher possible geographical resolution; approach, which allows to evaluate effectiveness of each territorial unit and it’s current performance and usage potential; approach for land performance for achievement of different land use objectives.

Different spatial micro level data from different databases are collected, merged together and systematized (information is given to the contractor separately).

There is prepared analysis of producing land supply and demand, elaborated first draft of indicators to be used to evaluate land functional performance.

This is not the final version of research; several topics are still under discussions.

This material is considered as a draft version and can’t be used for conclusions and recommendations at this stage.

 

Projekta dokumenti
07 • 11 • 2017 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso