Meža biomasa – jauni produkti un tehnoloģijas

Meža biomasa – jauni produkti un tehnoloģijas

LVM zinātniskās izpētes pasūtījums

AS „Latvijas valsts meži” (LVM) pasūtījusi zinātnisko pētījumu „Meža biomasa – jauni produkti un tehnoloģijas”.

Izpētes tematika definēta atbilstoši LVM vidēja termiņa stratēģijā noteiktajiem mērķiem:

  • Palielināt ilgtermiņa peļņu un nodrošināt pozitīvu naudas plūsmu no saimnieciskās darbības (pirmais mērķis);
  • Veicināt un attīstīt augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, pakalpojumus un zināšanas (ceturtais mērķis);
  • Palielināt apsaimniekojamo mežu devumu globālo klimata izmaiņu mazināšanā (devītais mērķis).

Citēto LVM vidēja termiņa stratēģisko mērķu ietvars izvirza ambiciozu uzdevumu, meklēt un atrast iespējas no uzņēmuma apsaimniekojamiem resursiem ražot inovatīvus produktus ar augstu pievienoto vērtību, kas ir ekonomiski dzīvotspējīgi un balstīti uz biotehonomikas principiem. Mērķu realizēšana saskan arī ar galvenajiem politikas plānošanas dokumentiem, kas izvirza nacionālos pētniecības, attīstības un inovāciju mērķus un virzienus:

  • Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020. gadam, nosakot rīcības virzienus inovatīvu ideju izstrādē; inovatīvu, starptautiski konkurētspējīgu produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšanā un ieviešanai ražošanā; u.c.;
  • Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam, nosakot rīcības virzienus tehnoloģiju attīstīšanai un augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanā; zināšanu absorbcijā; dinamiskas un inovatīvas uzņēmējdarbības attīstīšanā;
  • Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam, nosakot rīcības virzienus zinātniskā potenciāla attīstībai; inovatīvu uzņēmumu attīstībai; u.c..

Papildus minētajam ir virkne informācijas avotu, kas atspoguļo līdz šim sasniegto jaunu inovatīvu produktu ar augstu pievienoto vērtību izpētē un to ražošanā no meža biomasas.

Pāri visam Valsts un plašākā mērogā deklarēti nosacījumi, kas ievērojami domājot par inovācijām, tehnoloģiju attīstību, jauniem produktiem, piemēram:

  • Klimata pārmaiņu konferences Parīzē (COP21) galvenie rezultāti un to ieteikumi;
  • 2011. gadā apstiprinātais Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā;
  • U.c..

Vērtējot LVM pieejamos resursus, apzināmies arī to, ka LVM ir lielākais meža zemju un to dzīļu apsaimniekotājs Latvijā un arī Baltijas mērogā, kas rada virkni priekšrocību, kuras būtu vērts izmantot, realizējot LVM definētos vidēja termiņa stratēģiskos mērķus.

Pētījuma mērķis, veikt priekšizpēti apzinot vismaz 30 inovatīvu produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanu no meža biomasas; LVM definētiem trim alternatīviem bioproduktiem veikt ekodizaina analīzi, kā arī sagatavot perspektīvāko jauno produktu sarakstu, to pamatojot.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2016. gada 20. augusts.

Pētījuma dokumenti
20 • 07 • 2016Pielikums 1 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso