Metodes izstrāde bioeļļas kvalitātes novērtēšanai lauka apstākļos GALA ATSKAITE (23.01.2017.-31.07.2017.)

Metodes izstrāde bioeļļas kvalitātes novērtēšanai lauka apstākļos GALA ATSKAITE (23.01.2017.-31.07.2017.)

 

Balstoties uz dzīvnieku un augu tauku un eļļu joda skaitļa noteikšanas standarta metodi ISO 3961:2013 “Animal and vegetable fats and oils - Determination of iodine value” un modificējot to, ir izstrādāta lauka apstākļiem paredzēta joda skaitļa noteikšanas metode, kas ļauj noteikt, vai konkrētais zāģu ķēžu eļļas paraugs atbilst LR MK Noteikumu Nr. 1117 (14.12.2010.) prasībām, t.i., vai tā joda skaitlis ir vismaz 80 g I2/100 g. Metode izstrādāta sākotnēji veicot eksperimentus ar olīveļļu (kuras joda skaitlis atbilst MK Noteikumos definētajai minimālajai IV vērtībai) un rapšu eļļu (zāģu ķēžu eļļās visbiežāk izmantojamo bāzes eļļu); tālākai metodes aprobācijai izmantotas AS “Latvijas valsts meži” piegādātās zāģu ķēžu eļļas. Pētījumu rezultātā ir minimizēts lietojamo reaģentu, šķīdinātāju un pārbaudāmā parauga daudzums, izslēgta bīstamo halogenēto organisko šķīdinātāju lietošana, minimizēts reakcijas norises ilgums, pārbaudīta temperatūras ietekme uz analīzes rezultātiem. Metode ir vienkārša, viegli izpildāma, ātra un relatīvi lēta (salīdzinot ar standarta metodi), ievērojot darba un vides aizsardzības prasības, tā ir cilvēkiem un videi droša.

 

 

SUMMARY

Based on the standard method ISO 3961: 2013 "Animal and vegetable fats and oils - Determination of iodine value" the modified field method has been developed, which allows to detect whether the particular chain saw oil sample meets the requirements of the Regulation of the Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia Nr. 1117 (14.12.2010), i.e. whether its iodine number is at least 80 g I2 / 100 g. The method was 20 developed by initially conducting experiments with olive oil (the iodine number of which corresponds to the minimum value of IV as defined in Cabinet Regulation) and rapeseed oil (the most commonly used base oil in chain saw oils); further approbation of the method was carried out using chain saw oils supplied by JSC “Latvijas valsts meži”. The research minimizes the amounts of reagents, solvents and test sample, eliminates the use of hazardous halogenated organic solvents, minimizes the duration of the reaction, and verifies the effect of temperature on the results of the analysis. The method is simple, easy to execute, fast and relatively inexpensive (compared to the standard method); while respecting safety and environmental protection requirements, it is safe for people and the environment.

 

 

Pētījuma dokumenti
07 • 11 • 2017 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso