Medņu aizsardzībai nozīmīgo vides faktoru izpēte

Medņu aizsardzībai nozīmīgo vides faktoru izpēte

Projekta “Medņu aizsardzībai nozīmīgo vides faktoru izpēte” pirmajā etapā veiktas divas aktivitātes.

Pirmās aktivitātes uzdevumi saistīti ar medņa kā boreālo mežu “lietussarga” sugas nozīmes izvērtēšanu. Otrā aktivitāte attiecināma uz medņu un to dabisko ienaidnieku mijiedarbības izpēti medņu dzīvotņu teritorijās.

Šo uzdevumu izpildei par parauglaukumiem izvēlētas 15 stacionāras teritorijas ap riestu centriem, kurās ierīkotas zīdītāju un putnu uzskaites pastāvīgas līnijveida transektes. Pārskata periodā notikušas divas zīdītāju uzskaites visos parauglaukumos un viena vai divas putnu uzskaites 13 parauglaukumos.

Rezultāti apliecina, ka medņu riestos uzturas boreālajiem mežiem samērā raksturīgas zīdītāju un putnu sugu sabiedrības. Retu un īpaši aizsargājamu sugu novērojumu bijis samērā maz.

Minētajos parauglaukumos uzsākta aizsargājamo meža biotopu inventarizācija un kvalitātes novērtēšana. Pagaidām veikta sākotnēji aizsargājamos meža biotopos iedalītu nogabalu pārbaude astoņos riestos. Konstatēts, ka lielākā daļa šo nogabalu atbilst purvaino mežu biotopam, taču teritorijas ietver arī vecus vai dabiskus boreālos mežus. Biotopu vērtējumā pēc dabā konstatētajām struktūrām, funkcijām un procesiem dominē to vidēja kvalitāte. Tajā pašā laikā, veicot uzskaites un vērtējot biotopus, medņu klātbūtne konstatēta visos pētījumam izvēlētajos riestos.

Izvirzīta hipotēze, ka mednis kā “lietussarga” suga Latvijā ne vienmēr var tieši kalpot citu retu un apdraudētu sugu aizsardzībai, taču rūpes par medņu aizsardzībai nozīmīgiem vides faktoriem un riestu saistība lielākās metapopulācijās nodrošinātu meža ekosistēmas ilgtspējīgu apsaimniekošanu ainavas līmenī.

Projekta dokumenti
17 • 01 • 2017Starpatskaite Lasīt tagad 
08 • 05 • 2019Gala ziņojums Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso