Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” statūti

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” (turpmāk - sabiedrība).

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

    2.1. mežsaimniecība un mežizstrāde (02);

    2.2. vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (46);

    2.3. augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības (01);

   2.4. operācijas ar nekustamo īpašumu (68);

   2.5. pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (08);

   2.6. inženierbūvniecība (42);

   2.7. zivsaimniecība (03);

   2.8. elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (35);

   2.9. sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība (93);

   2.10. datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības (62);

   2.11. u.c.

3. Paziņojumus par akcionāru sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.

    II. Sabiedrības kapitāls un vērtspapīri

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir ir 353 647 767 (trīs simti piecdesmit trīs miljoni seši simti četrdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit septiņi) euro, ko veido 353 647 767 (trīs simti piecdesmit trīs miljoni seši simti četrdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit septiņas) akcijas

5. Visām sabiedrības akcijām ir vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu.

6. Visām sabiedrības akcijām, izņemot personāla akcijas, ir vienādas tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

7. Visas sabiedrības akcijas ir vārda akcijas.

8. Visas sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas.

9. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir 1 (viens) euro.

    III. Padome

     

10. Padomes sastāvā ir  5 (pieci) locekļi.

11. Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

12. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

13. Padome savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

    IV. Valde

14. Valdes sastāvā ir 4 (četri) locekļi.

15. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

16. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

17. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.

18. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

   18.1. darījumu, iepirkumu vai saistību plānošanai, kuru apjoms pārsniedz 5% (piecus procentus) no pēdējā apstiprinātā gada pārskata aktīvu kopsummas.

19. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja akcionāru sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

   19.1. sabiedrības īpašumā esošās meža zemes atsavināšanai;

   19.2. nekustamā īpašuma iegūšanai.

20.  Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

 

Akciju turētāja pārstāvis

akciju sabiedrībā

“Latvijas valsts meži”                                                               Arvīds Ozols

 

Rīgā, 2019. gada 30. maijā

 

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m