APSTIPRINĀTS

Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži”

akcionāru sapulcē

2023. gada 11.aprīlī

Protokols Nr.2/2023; 5. punkts

 

 

Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” statūti

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” (turpmāk - sabiedrība).

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

    2.1. mežsaimniecība un mežizstrāde (02);

    2.2. vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (46);

    2.3. augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības (01);

   2.4. operācijas ar nekustamo īpašumu (68);

   2.5. pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (08);

   2.6. inženierbūvniecība (42);

   2.7. zivsaimniecība (03);

   2.8. elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (35);

   2.9. sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība (93);

   2.10. datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības (62);

   2.11. u.c.

3. Paziņojumus par akcionāru sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.

    II. Sabiedrības kapitāls un vērtspapīri

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 442 766 326 (četri simti četrdesmit divi miljoni septiņi simti sešdesmit seši tūkstoši trīs simti divdesmit seši) euro, ko veido 442 766 326 (četri simti četrdesmit divi miljoni septiņi simti sešdesmit seši tūkstoši trīs simti divdesmit seši) akcijas.

5. Visām sabiedrības akcijām ir vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu.

6. Visām sabiedrības akcijām, izņemot personāla akcijas, ir vienādas tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

7. Visas sabiedrības akcijas ir vārda akcijas.

8. Visas sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas.

9. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir 1 (viens) euro.

    III. Padome

     

10. Padomes sastāvā ir 5 (pieci) locekļi.

11. Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

12. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

13. Padome savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

    IV. Valde

14. Valdes sastāvā ir 5 (pieci) locekļi.

15. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

16. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

17. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.

18. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

   18.1. darījumu, iepirkumu vai saistību plānošanai, kuru apjoms pārsniedz 5% (piecus procentus) no pēdējā apstiprinātā gada pārskata aktīvu kopsummas.

19. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja akcionāru sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

   19.1. sabiedrības īpašumā esošās meža zemes atsavināšanai;

   19.2. nekustamā īpašuma, kura pirkuma cena ir 100 000 (viens simts tūkstoši) euro vai augstāka, iegūšanai.

20.  Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

 

Akciju turētāja pārstāvis

akciju sabiedrībā

“Latvijas valsts meži”                                                              Raivis Kronbergs

 

 

Esam sertificēti
BM certification iso