03 • 02 • 2016

starzdumuiza

2015. gadā AS „Latvijas valsts meži” ir noslēgusi šādus dāvinājuma (ziedojuma) līgumus:

Nr. Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējs

Dāvinājuma (ziedojuma) summa, Eur

1.  Nodibinājums „Fonds „Ziedot”” 600 000
2. Meža attīstības fonds (Lauku atbalsta dienests) 600 000
3. Biedrība „Latvijas Paralimpiskā komiteja” 132 000
4. Biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome” 484 000
5. Biedrība „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija”

 748 000

6. Jaunatnes sporta fonds (Biedrība „Latvijas Sporta izglītības iestāžu „Direktoru padome””) 88 000
7. Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja” 748 000
8. Publisks nodibinājums „Valsts Kultūrkapitāla fonds” 600 000

Atskats dažos projektos:

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m