saule mezs

AS „Latvijas valsts meži" (LVM) ik gadu sniedz atbalstu Latvijas sporta, kultūras, izglītības un vides organizācijām, kā arī citiem sabiedrībai nozīmīgiem projektiem.

LVM ir saistošs likums „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”, līdz ar to dāvinot (ziedojot) jāievēro iepriekš minētajā likumā noteikta kārtība.

LVM akcionārs – Zemkopības ministrija, ir izstrādājusi  dāvināšanas (ziedo šanas) stratēģiju , kuras mērķis ir sistēmiskas, uz uzņēmuma vērtībām balstītas un sabiedrības vēlmēm atbilstošas uzņēmuma dāvināšanas  (ziedošanas) politikas izveide atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajām dāvināšanas  (ziedošanas) jomām, nosakot prioritātes, kā arī dažādu projektu vērtēšanai piemērojamus kritērijus.

 

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m