AS „Latvijas valsts meži” darbinieki ir definējuši 5 vērtības, kuras uzskata par svarīgākajām ikdienas darbā. Tie ir principi, kuri mums ir būtiski un kurus ievērojam.
Mūsu 5 vērtības ir

Godīgums ir Latvijas valsts mežu kā uzņēmuma darbības pamats, kas atklājas katra darbinieka attieksmē pret sevi, savu darbu un kolēģiem, kā arī mūsu visu attiecībās ar sadarbības partneriem un sabiedrību kopumā. Mums raksturīga atklātība un patiesums sarunās, gan stāstot par savām un kolēģu stiprajām pusēm un veikumu, gan sniedzot un uzklausot konstruktīvu kritiku, atzīstot kļūdas. Mēs godprātīgi veicam savu darbu un pieņemam lēmumus, apzinoties mums uzticēto atbildību valsts aktīvu apsaimniekošanā un ilgtspējīgā resursu izmantošanā.
Mēs esam uzticami kā darba devējs un sadarbības partneris un veidojam sadarbību uz skaidriem un savstarpēji saprotamiem principiem, vienādiem spēles noteikumiem visiem.

Sasniegumi un darba rezultāti. Skaidri mērķi un rezultatīvie rādītāji katram darbiniekam un uzņēmumam kopumā ir mūsu darba virzītājspēks, kas nodrošina darba kvalitāti un augstus individuālos un kopējos rezultātus īstermiņā un sasniegumus ilgtermiņā. Mēs neapstājamies pie jau sasniegtā un attīstām aizvien jaunus darbības virzienus, un ieviešam inovatīvas darba metodes. Mēs tiecamies uz izcilību it visā, ko un kā darām, jo mums rūp mūsu darba augļi un radītā ietekme uz cilvēkiem un vidi gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Mūsu sasniegumus novērtē gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Kompetence. Mūsu spēks ir mūsu jau uzkrātās zināšanas un pieredze apvienojumā ar kritisku līdzšinējās pieredzes analīzi un gatavību pastāvīgi apgūt jauno un attīstīties, jo tikai tā ir saglabājama katra darbinieka individuālā un uzņēmuma konkurētspēja mūsdienās. Mēs pastāvīgi paplašinām savas zināšanas un pieredzi, esam zinātkāri, uzdodot jautājumus un meklējot uz tiem atbildes.
Mēs esam paraugs citiem, kā, gudri izmantojot ilgstošo pieredzi nodoto aktīvu apsaimniekošanā un jaunākos pašu un citu nozares ekspertu un zinātnieku atklājumus, var radīt un izmantot jaunus un mūsdienīgus risinājumus un tehnoloģijas. Mēs aktīvi izzinām citu pieredzi un dalāmies savā. Mēs protam vienkārši un saprotami pastāstīt, ko un kāpēc mēs darām, vairojot sabiedrības izpratni par vides daudzveidību un tās saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Sadarbība, draudzīgums un dzīvesprieks. Mēs apzināmies, ka mūsu līdzšinējie sasniegumi un virzība uz jauniem sasniegumiem ir daudzu cilvēku kopēja darba rezultāts un izcili rezultāti ir gūstami sadarbībā. Attiecībās ar līdzcilvēkiem mums raksturīga laipnība, atsaucība un dzīvesprieks. Mēs veidojam un uzturam pozitīvu darba vidi, ko raksturo savstarpējs atbalsts, pieredzes apmaiņa un atklāta, tieša domstarpību risināšana.
Mēs saprotam, ka kolēģu un partneru vēlme sadarboties ir atkarīga no mums – mūsu attieksmes un ieguldījuma darbā un attiecībās. Tāpēc mēs ieklausāmies citos, lai sadzirdētu un kopīgi rastu atbildes un idejas, apzinoties, ka mums katram ir sava nozīmīga vieta kopējā rezultāta radīšanā. Mēs tiecamies izprast atšķirīgus viedokļus un uzskatus un ar cieņu izturamies pret dažādību.

Lepnums par savu organizāciju. Mēs esam savas valsts un uzņēmuma patrioti un būt lepniem ar Latvijas valsts mežiem mums nozīmē justies piederīgiem savai valstij un uzņēmumam un atzinīgi novērtēt valsts un uzņēmuma attīstību un sasniegumus. Mēs apzināmies uzņēmuma nozīmīgo lomu tautsaimniecībā un darām savu darbu atbildīgi, pēc labākās sirdsapziņas, kas ļauj mums justies gandarītiem par katra darbinieka un uzņēmuma kopējo darbu. Mēs saimniekojam tā, lai saglabātu nākamajām paaudzēm to pašu resursu daudzveidību un izvēles iespējas, ko Latvijas daba mums piedāvā šobrīd.
Mēs iestājamies par savu uzņēmumu, sabiedrībai stāstot un skaidrojot par tā darbību un rezultātiem. Mēs ar patiesu prieku dalāmies savos sasniegumos gan uzņēmumā, gan ārpus tā.

 

P:\Publiskais\AE_
Esam sertificēti

bm sertification

iso