AS „Latvijas valsts meži” darbinieki ir definējuši 5 vērtības, kuras uzskata par svarīgākajām ikdienas darbā. Tie ir principi, kuri mums ir būtiski un kurus ievērojam.
Mūsu 5 vērtības ir

  • Godīgums

  • Sasniegumi/darba rezultāti

  • Kompetence

  • Sadarbība, draudzīgums un dzīvesprieks

  • Lepnums par savu organizāciju

Godīguma kā korporatīvās vērtības mērķis ir panākt katra darbinieka maksimāli atbildīgu un godprātīgu sev uzticēto resursu un darba pilnvaru izmantošanu ikdienā. Latvijas Valsts mežu darbiniekiem godīgums ir ikdienas uzvedības norma, tas ir stingrs standarts, pēc kura vadāmies.

Sasniegumu un darba rezultātu kā korporatīvās vērtības mērķis ir ikvienā darbiniekā veidot spēcīgu mērķtiecību un vēlmi sasniegt ieplānotos darba rezultātus nospraustajos kvalitātes un kvantitātes standartos kā arī laika termiņos.

Kompetences kā korporatīvās vērtības mērķis ir veicināt katrā darbiniekā patiesu vēlmi veikt savus ikdienas darba pienākumus, cik vien labi un profesionāli iespējams, kā arī būt ieinteresētam apgūt jauno un izmēģināt inovatīvus darba paņēmienus un metodes. Ar kompetenci mēs saprotam visu to zināšanu, prasmju un iemaņu kopumu, kas mums nepieciešama ikdienā labai un izcilai savu darba pienākumu veikšanai.

Sadarbības, draudzīguma un dzīvesprieka kā korporatīvās vērtības mērķis ir maksimāli attīstīt ikvienā mūsu darbiniekā pozitīvu attieksmi vienam pret otru, spēju sniegt savstarpēju atbalstu un izjust patiesu gandarījumu par savu darba procesu.

Lepnuma par savu organizāciju kā korporatīvās vērtības mērķis ir veidot ikvienā mūsu darbiniekā vēlmi rūpēties par AS „Latvijas Valsts meži” labo reputāciju un attīstīt lojalitāti pret savu organizāciju. Mēs katrs atsevišķi un visi kopā augstu turam uzņēmuma godu – godīgi un profesionāli īstenot meža īpašnieka funkcijas valsts mežu apsaimniekošanā un aizsardzībā.

P:\Publiskais\AE_
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m