Nauda

AS „Latvijas valsts meži” (LVM) ir izstrādāta vienota  darba samaksas sistēma , balstoties uz šādiem principiem:

  • darbinieku sociāli – ekonomisko vajadzību apmierināšana

LVM nodrošina tādu darba samaksas līmeni, kas dod iespēju darbiniekiem apmierināt sociāli – ekonomiskās vajadzības. LVM ir sociāli atbildīgs darba devējs, uzturot labāko praksi darba tiesību un darba aizsardzības jomā.

  • darba samaksas saskaņotība un taisnīgums

Darba samaksas sistēma uzņēmumā veidota, lai darbiniekiem nodrošinātu vienlīdzīgu samaksu par darba ieguldījumu uzņēmuma labā. Taisnīguma princips paredz vienlīdzīgu samaksu par vienādas vērtības darbu, nosakot, savstarpēji salīdzināmu pamatalgu apmēros, ņemot vērā šo amatu relatīvo vērtību uzņēmumā. Darba samaksas elementi uz visiem darbiniekiem tiek attiecināti vienādā apmērā, atbilstoši vienlīdzīgu tiesību principam.

  • darba samaksas atbilstība darbinieka ieguldījumam

LVM pastāvīgi meklē risinājumus, kā optimāli nodrošināt saikni starp darbinieka individuālo darba sniegumu un darba samaksu. Darba devējs lemj par pamatalgas izmaiņām u.c. elementu piemērošanu.

  • darba samaksas elementu un to piešķiršanas kritēriju caurskatāmība

LVM  iekšējos tiesību aktos, kas raksturo darba samaksas sistēmu, ir sniegts skaidrojums par visiem darba samaksas elementiem, to piešķiršanas kritērijiem, piešķiršanas un administrēšanas kārtību, ar nolūku nodrošināt vienādu izpratni un to piemērošanu.

  • konkurētspējīga darba samaksas līmeņa uzturēšana

LVM pastāvīgi rūpējas, lai darba samaksas sistēmas elementi un darba samaksas līmenis ir salīdzināms ar citiem konkurētspējīgiem uzņēmumiem valsts un privātajā sektorā Latvijā. Darba samaksas līmenis amatiem un amata relatīvai vērtībai tiek noteikts līdzvērtīgs citām komercsabiedrībām Latvijā.

  • labvēlīgas darba vides nodrošināšana

Darba samaksas sistēma tiek veidota, lai uzturētu un rūpētos par veselīgu dzīvesveidu, normatīvajiem aktiem atbilstošu darba vidi, un mazinātu darba vides riskus, kas apdraud veselību un dzīvību un ko nevar novērst vai samazināt līdz pieļaujamam līmenim ar citiem darba aizsardzības pasākumiem.

Esam sertificēti

bm sertification

iso