Augošu koku atzarošana ir pasākumu kopums, kas palielināt kokaudžu vērtību, stumbra resgaļa nogriežņa koksnes kvalitātes uzlabošanas rezultātā.

Atzaroti tiek 350 – 400 kvalitatīvi (bez redzamām stumbru un vainagu vainām) nākotnes valdaudzes koki uz ha . Atzarošana tiek veikta priedei, hibrīdai apsei un ozolam.  Visbiežāk atzarošana tiek veikta divos paņēmienos un koki tiek atzaroti līdz 7 m augstumam. Veicot atzarošanu jānogriež, jānozāģē vai jānolauž visi zari, neatkarīgi no to diametra. Pēc atzarošanas koka zaļajam vainagam jābūt vismaz 1/2 no koka augstuma.