Personas datu apstrāde

Nosūtot pieteikumu Jūs iesniedzat savus personas datus.

Pārzinis: AS “Latvijas valsts meži”.

Kontaktinformācija: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, e-pasts: lvm@lvm.lv, tālrunis 67610015.

Datu apstrādes mērķis: Sagatavot un piešķirt atļauju AS “Latvijas valsts meži” valdījumā esošo īpašumu izmantošanai.

Papildus informācija par datu apstrādi pieejama Privātuma politikā.

Iesniedzējs

Darbības termiņš

Ar cirsmas izstrādi saistīto darbību (sortimentu pievešana, nokraušana, transportēšana) LVM meža zemē un/vai meža ceļu izmantošanu drīkst uzsākt tikai pēc rakstiska LVM saskaņojuma saņemšanas uz Jūsu norādīto pasta vai elektroniskā pasta adresi.

Nosacījumi

 

APŅEMOS IEVĒROT SEKOJOŠUS NOSACĪJUMUS:

Ar cirsmas izstrādi saistīto darbību (sortimentu pievešana, nokraušana, transportēšana u.c. turpmāk - Darbība) LVM meža zemē un/vai meža ceļu izmantošanu drīkst uzsākt saņemot rakstisku LVM saskaņojumu uz elektroniskā pasta adresi, vai pēc Vienošanās noslēgšanas.

 1. kokmateriālu pievešanu veikt tikai pa dabā esošiem pievešanas ceļiem vai brauktuvēm tam piemērotos laika apstākļos;
 2. kokmateriālu pievešanas un nokraušanas laikā nebojāt augošus kokus, ceļa sāngrāvjus vai nogāzes, ciršanas atliekas novietot uz sāngrāvja nogāzes, pēc kokmateriālu izvešanas satīrīt krautuves vietu;
 3. LVM meža autoceļus kokmateriālu transportēšanai izmantot tikai piemērotos (sausuma vai sasaluma) laika apstākļos, neradot bojājumus un ievērojot noteikumus par maksimālo pieļaujamo svaru kokvedēja transportam;
 4. saglabāt medību infrastruktūru (medību torņi, dzīvnieku barotavas, tilti, laipas), informēt LVM kontaktpersonu, ja izvietotā medību infrastruktūra traucē Darbu izpildi;
 5. nekavējoši informēt LVM Kontaktpersonu, ja Darbības laikā meža zemei, meža infrastruktūras objektam vai LVM meža ceļam radīti bojājumi un vienoties par turpmāko rīcību;
 6. Darbības veicējs pilnībā uzņemas atbildību, tai skaitā zaudējumu atlīdzināšanu, par meža zemes un meža infrastruktūras objektu, tsk. meža autoceļu izmantošanas laikā radītajiem bojājumiem vai zaudējumiem LVM, kas radušies Darbības rezultātā vai normatīvo aktu pārkāpumu rezultātā, tajā skaitā par pārkāpumiem, ko veikušas piesaistītas trešās personas vai apakšuzņēmēji;
 7. Ja tiks konstatēts, ka darbības rezultātā radīti bojājumi augošiem kokiem (nav zaudēta to augtspēja), LVM aprēķinās zaudējumus EUR 70.00 apmērā, par katru bojāto koku, zaudējumi jāsedz personai, kura veic saskaņoto Darbību;
 8. pēc Darbības pabeigšanas ne vēlāk kā 3 dienu laikā informēt LVM kontaktpersonu par Darbības pabeigšanu.
 9. Ja LVM laika apstākļu dēļ ir noteikusi pārvietošanās ierobežojumus pārraudzībā esošajos meža ceļos, tai skaitā, ja risu izlīdzināšanu nav bijis iespējams tehniski veikt meža ceļa stāvokļa dēļ, tad attiecīgā meža ceļa un/vai meža zemes (kokmateriālu pievešanas ceļa), kā arī krautuves vietas labošanas darbi, saskaņojot ar LVM kontaktpersonu, uzsākami 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Darbības pabeigšanas. Risas aizlīdzināmas divu nedēļu laikā pēc ierobežojumu atcelšanas vai pēc meža ceļa tehniskā stāvokļa uzlabošanās.
 10. Tiešo kontroli par LVM prasību ievērošanu veic LVM kontaktpersona, vispārējo kontroli par normatīvo aktu noteikumu ievērošanu ir tiesības veikt jebkuram LVM darbiniekam. Nosacījumu neievērošanas gadījumā, LVM kontaktpersonai ir tiesības pieprasīt Darbības meža zemē un meža infrastruktūras objektos pārtraukšanu un Darbības vietas sakārtošanu sākotnējā stāvoklī.

Apliecinu, ka esmu iepazinies un ievērošu Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības darba aizsardzībā un ugunsdrošībā, kā arī LVM iekšējo tiesību aktu prasības, kas tiek izvirzītas mežsaimniecisko darbu izpildes līgumpartneriem:

 • Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi;
 • Prasības vides piesārņojuma samazināšanai;
 • Vides aizsardzības prasības meža darbos;
 • Norādījumi augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos;
 • Kontrolētās darba aizsardzības prasības LVM līgumpartneriem
 • Norādījumi koku bojājumu novēršanai;

minētās prasības ir pieejamas LVM mājas lapas sadaļā https://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/iepirkumi/liguma-pielikumi/contractadd/26

Papildus apņemos ievērot meža apsaimniekošanas standartos noteiktos FSC principus un kritērijus un PEFC meža apsaimniekošanas standartā noteiktās prasības, kas saistītas ar meža zemes izmantošanas mērķi. Dokumenti pieejami LVM mājas lapā sadaļā: http://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/profesionaliem/sertifikacija.

Apliecinu, ka esmu informēts un apzinos, ka AS “Latvijas valsts meži” apstrādās manus šajā iesniegumā minētos personas datus tādā apjomā, kādā nepieciešams personas datu apstrādes mērķa realizācijai – pieteikuma par koksnes kustību izvērtēšanai un atbildes sniegšanai. AS “Latvijas valsts meži” ir tiesības nodot manus personas datus trešajām personām, kas iesaistītas AS “Latvijas valsts meži” noteikto saistību izpildē. Papildus informācija par personas datu apstrādi atrodama AS "Latvijas valsts meži" Privātuma politikā – pieejama AS "Latvijas valsts meži" mājas lapā http://www.lvm.lv/privatuma-politika. Gadījumā, ja šajā iesniegumā ir minēti citas personas dati, attiecīgā persona ir informēta par tās personas datu apstrādi, nodošanu apstrādei AS ”Latvijas valsts meži” un apstrādes kārtību atbilstoši augstāk norādītajai informācijai.

 

X
X X

Kopējais failu apjoms nedrīkst pārsniegt 10 MB.

Pārskats