Ņemot vērā, ka Covid-19 izplatības samazināšanai valstī noteikti ierobežojumi pasākumu norisei, aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Covid-19 izplatības pārvaldības un seku pārvarēšanas saistītajos tiesību aktos https://likumi.lv/ta/tema/covid-19 un ievērot valstī noteiktos ierobežojumus!

 

Kas ir publisks pasākums?

Atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumam:

Publisks pasākums — fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības;

Publiska vieta — jebkura vieta, kura neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai.

Valsts mežu teritorija ir uzskatāma par publisku vietu!

Meža likuma 5.  pantā paredzētās fizisko personu tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties valsts mežā attiecas tikai uz individuālu personu uzturēšanos un pārvietošanos mežā, un citām darbībām, kas neatbilst Publiska pasākuma pazīmēm.

Kāpēc publisks pasākums ir jāsaskaņo ar LVM?

Lai pieteiktu publisku pasākumu un saņemtu atļauju tā rīkošanai, pasākuma organizators pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts šo pasākumu rīkot, ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises sākuma iesniedz iesniegumu, pievienojot rakstisku saskaņojumu ar zemes īpašnieku.

Lai AS „Latvijas valsts meži”, līdzsvarojot dažādas saimnieciskās, ekoloģiskās un sociālās intereses, kā arī drošības aspektus, nodrošinātu vispusīgu apstākļu izvērtējumu un pieņemtu lēmumu par akcepta vai atteikuma sniegšanu, atbildot uz iesniegumiem par Publisku pasākumu organizēšanu valsts meža teritorijās, lūdzam pasākumu pieteikumus iesniegt laicīgi – vismaz mēnesi pirms plānotās norises, aizpildot zemāk pievienoto iesnieguma formu:

 Iesnieguma forma 

Nosūtot pieteikumu Jūs iesniedzat savus personas datus. AS “Latvijas valsts meži” kā datu Pārzinis apstrādās iesniegtos datus pieteikuma par publiska pasākuma saskaņošanu izvērtēšanai un atbildes sniegšanai, Papildus informācija par datu apstrādi pieejama Privātuma politikā

Skice shema personu lugumi

Novērtēsim, ja iesniegsiet precīzu plānotās darbības vietas aprakstu un grafisko pielikumu, publiski pieejamo kartogrāfisko informāciju par valsts meža platībām var iegūt http://www.lvmgeo.lv/kartes

Pasākuma organizatoram jāievēro Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības, tai skaitā vides aizsardzībā, darba drošībā un ugunsdrošībā.

Pamatprasības publisku pasākumu organizēšanai valsts mežā  

 • Organizators ir atbildīgs par pasākuma dalībnieku un apmeklētāju drošības nodrošināšanu un Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā noteikto vispārējo prasību un organizatora pienākumu izpildi, tai skaitā par LVM vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, ja tādi radušies pasākuma organizēšanas un norises laikā.
 • Pasākuma norisē iesaistītā transporta kustību organizēt pa meža ceļiem un dabiskām brauktuvēm, neierobežot vispārēju transporta kustību pa LVM meža autoceļiem;
 • Ievērot ceļu satiksmes noteikumus un AS “Latvijas valsts meži Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumus:
 •  http://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/profesionaliem/infrastruktura/prasibas-celu-lietotajiem-mio-ekspluatacijas-noteikumi

 • Pārvietojoties mežā, ievērot uzstādītās brīdinājuma zīmes, netuvoties mežizstrādes un/vai būvobjektu (meža ceļi vai citi meža infrastruktūras objekti būvniecības stadijā) teritorijai, kā arī netuvoties vietām, kurās notiek meža apsaimniekošanas darbi (jaunaudžu kopšana, meža stādīšana, atjaunoto meža platību agrotehniskā kopšana u.c.);
 • Pēc pasākuma norises beigām jāsakārto vide, tai skaitā novācamas pasākuma laikā uzstādītas zīmes, norādes un marķējumi, atkritumi no pasākuma teritorijas un jānogādā legālā atkritumu savākšanas punktā;
 • Pasākuma dalībniekiem uzturoties mežā, ievērot Meža likuma 6. pantā noteiktās prasības un ierobežojumus, tas ir:
 • Personas pienākums, uzturoties mežā, ir ievērot meža ugunsdrošības noteikumus, nebojāt meža augsni un meža infrastruktūru, nepiesārņot mežu ar atkritumiem, ievērot noteikto kārtību atpūtas vietu izmantošanā, nepostīt putnu ligzdas un skudru pūžņus un citādi nekaitēt meža augiem un dzīvniekiem, kā arī neieiet Meža likuma 5. panta otrajā un trešajā daļā noteiktajās teritorijās,
 • ievērot citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumus.
 • Publiski pasākumi un medību tiesības

  Plānojot publisku pasākumu norisi, būtiski pēc iespējas pilnīgāk izvērtēt to drošību ietekmējošus apstākļus, tai skaitā jāņem vērā, ka, mežu teritorijās atbilstoši noslēgtiem medību tiesību nomas līgumiem medību saimniecību organizē un medību tiesības realizē mednieku organizācijas. Medību saimniecības organizēšana ietver optimāla medījamo dzīvnieku skaita uzturēšanu, kas ir būtisks faktors meža bojājumu samazināšanai un kvalitatīvai meža atjaunošanai, savukārt, katra mednieka pienākums ir medību resursus izmantot tā, lai nodrošinātu medījamo dzīvnieku populāciju, genofonda un medījamo dzīvnieku apdzīvotās vides saglabāšanu.

  AS “Latvijas valsts meži” rūpējas par kvalitatīvu meža atjaunošanu un audzēšanu, tādēļ ir svarīgi nodrošināt sadarbību starp medniekiem un citām sabiedrības interešu grupām, lai iespēju robežās līdzsvarotu visu pušu vajadzības.

  Vienmēr ir jārēķinās, ka Jūsu ieplānotajā pasākuma norises laikā un vietā ir iespējama medību norise, tāpēc ir būtiski saņemt pasākuma saskaņojumu un saskaņot darbības ar medību tiesību nomniekiem.

  Saņemot iesniegumu par pasākuma organizēšanu, AS “Latvijas valsts meži” darbinieki Jūs informēs par mednieku organizācijām, kuras attiecīgajā teritorijā organizē medību saimniecību, ar kurām plānotā pasākuma norise rakstiski jāsaskaņo.

   

   

  Esam sertificēti

  bm sertification

  iso