Zemes nomas un zemes dzīļu izmantošanas tiesību (licences saņemšanas tiesību) kūdras ieguvei vai zemes nomas tiesību piešķiršana kultivēto ogu (lielogu dzērveņu, brūkleņu, melleņu u.c.) audzēšanai

Par konkursa „Zemes nomas un zemes dzīļu izmantošanas tiesību  (licences saņemšanas tiesību) kūdras ieguvei vai zemes nomas tiesību piešķiršana kultivēto ogu (lielogu dzērveņu, brūkleņu, melleņu u.c.) audzēšanai zemes vienībā ar kadastra apz. 3866 005 0018 (Balvu nov., Lazdulejas pag.) un zemes vienību daļās ar kadastra apz. 3852 003 0125 8001 un 3852 003 0125 8003 (Balvu nov., Briežuciema pag.)” 279,92 ha platībā uzvarētāju tika atzīta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „COMPAQPEAT” vienotais reģistrācijas Nr. 40003562596, kura ieguva nomas tiesības uz 25 gadiem.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m