Zemes nomas un zeme dzīļu izmantošanas tiesību vai zemes nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības daļā ar kadastra apz. 6854 002 0065 8002 (Kārsavas nov., Goliševas pag.)

Par konkursa „Zemes nomas  un zeme dzīļu izmantošanas tiesību vai zemes nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības daļā ar kadastra apz.  6854 002 0065 8002 (Kārsavas nov., Goliševas pag.) uzvarētāju tika atzīts SIA „RT Būve”, vien. reģ. Nr. 40103363098, kurš ieguva zemes nomas tiesības uz 25 gadiem.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m