Zemes nomas un zeme dzīļu izmantošanas tiesību vai zemes nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības daļā ar kadastra apz. 6258 011 0079 (Kuldīgas nov., Kabiles pag.)

Par konkursa „Zemes nomas  un zeme dzīļu izmantošanas tiesību vai zemes nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības daļā ar kadastra apz.  6258 011 0079 (Kuldīgas nov., Kabiles pag.) uzvarētāju tika atzīts SIA „B-Peat”, vien. reģ. Nr. 44103053657, kurš ieguva zemes nomas tiesības uz 25 gadiem.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m