Zemes nomas tiesību piešķiršana zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5474 008 0050, 9.39ha platībā, Jelgavas novada Sesavas pagastā.

Par izsoles „Par zemes nomas tiesību piešķiršanu zemes vienībā ar kadastra apz. 5474 008 0050, 9, 39 ha platībā (Jelgavas nov., Sesavas pag.) ” uzvarētāju tika atzīts Mednieku klubs „BIRZTALAS””, reģ. nr. 40008203651, kurš ieguva nomas tiesības uz 7 gadiem.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m