Zemes nomas tiesību piešķiršana Dundagas nov., Dundagas pag., zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0221, 4,42 ha platībā.

Izsole „Zemes nomas tiesību piešķiršana Dundagas nov., Dundagas pag., zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0221, 4,42 ha platībā” tika atzīta par nenotikušu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m