Tiešsaistes izsole “Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 8,4 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64920070083 daļā, Dienvidkurzemes novada Vaiņodes pagasta īpašumā “Aerodroms”, kad.nr. 64920070083”

Par izsoles uzvarētāju atzīta Vaiņodes pagasta zemnieku saimniecība "Kalna Sudmaļi", kura iegūst tiesības noslēgt nomas līgumu par nomas maksu 380,00 EUR (trīs simti astoņdesmit euro un nulle centi) gadā, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus.

Esam sertificēti

bm sertification

iso