Tiešsaistes izsole "“Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 20,71 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64920070083 daļā, Dienvidkurzemes novada Vaiņodes pagasta īpašumā “Aerodroms”, kad.nr. 64920070083”

Par izsoles uzvarētāju atzīta Vaiņodes pagasta zemnieku saimniecība "Kalna Sudmaļi", reģ.Nr. 42101025256, kura iegūst tiesības noslēgt nomas līgumu par nosolīto nomas maksu 3560,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit euro un nulle centi) gadā, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus.

Esam sertificēti

bm sertification

iso