Rakstiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 84620030046 daļai 3,97 ha platībā, Saldus novada Kursīšu pagastā, īpašumā “Dabes mežs”, kad. Nr. 84620010002"

Par izsoles uzvarētāju atzīts Jānis Drukovskis, kurš piedāvājis nomas maksu 200,00 EUR un iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso