Rakstiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 64640040205 daļai 6.22 ha platībā, Priekules novada Kalētu pagastā, īpašumā “Vanagi”, kad. Nr. 64640040205"

Par izsoles uzvarētāju atzīts Arvis Zvagulis, kurš piedāvājis nomas maksu 950,00 EUR un iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso