Rakstiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 62800030005 daļai 15,84 ha platībā, Kuldīgas novada Rendas pagastā, īpašumā “Valsts mežs Ezeri”, kad. Nr. 62800010068”

Par izsoles uzvarētāju atzīts Raimonds Pērkons, kurš piedāvājis nomas maksu 700,00 EUR un iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso