Rakstiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 8,98 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74720070041 daļā, Ogres novada Mazozolu pagasta īpašumā “Baltavas stacija”, kad.Nr. 74720070041"

Par izsoles uzvarētāju atzīta SIA STIRPE, reģ.Nr.40103979342, kura iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso