Rakstiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 6,9ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 84620040363 daļā, Saldus novada Kursīšu pagasta īpašumā “Brūzilu mežs”, kad.Nr. 84620040363"

Par izsoles uzvarētāju atzīts Ivo Eglītis, kurš iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso