Rakstiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 5,45 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64580010092 daļā, Priekules novada Gramzdas pagasta īpašumā “Dižais mežs”, kad.Nr. 64580010298"

Par izsoles uzvarētāju atzīts Jānis Šteins, kurš piedāvājis nomas maksu 664,00 EUR un iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso