Rakstiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 3,98 ha platībā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80840050180, Ropažu novada īpašumā “Vēberi”, kad.Nr. 80840050180"

Par izsoles uzvarētāju atzīta Valentina Lukjanceva, kura iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso