Rakstiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 3,33 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46760020079 daļā, Auces novada Lielauces pagasta īpašumā “Valsts mežs Lielauce”, kad.Nr. 46760020049"

Par izsoles uzvarētāju atzīta Ligita Bergmane, kura iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso