Rakstiska izsole"Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 1,01 ha platībā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 88500170121, Dundagas novada Dundagas pagasta īpašumā “Valsts mežs Dundaga-centrālais”, kad.Nr. 88500020117"

Par izsoles uzvarētāju atzīta SIA “TILŽAS”, Reģ.Nr. 41203051053, kura piedāvājusi nomas maksu 55,05 EUR (piecdesmit pieci euro un pieci centi) gadā, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus.

Esam sertificēti

bm sertification

iso