Par tiesībām slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības daļu- dīķi ar kadastra apz. 6466 005 0082 8001

Par izsoles „Par tiesībām slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības daļu- dīķi ar kadastra apz. 6466 005 0082 8001” uzvarētāju tika atzīts Ervīns Gūtmanis, kurš ieguva zemes nomas tiesības uz 12 gadiem.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m