Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68460080045 daļā, 14.5ha platībā, Ludzas novada Briģu pagasta īpašumā “Valsts mežs” kad. Nr. 68460080027

Par izsoles Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68460080045 daļā, 14.5ha platībā, Ludzas novada Briģu pagasta īpašumā “Valsts mežs” kad. Nr. 68460080027" uzvarētāju tika atzīta  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LATGALES DZĒRVENES”, reģ. Nr.42403014472

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m