Konkurs par zemes nomu un zemes dzīļu izmantošanas tiesībām kūdras ieguvei vai zemes nomas tiesību piešķiršanu kultivēto ogu audzēšanai Pētermuižas purvā

Par konkursa „Zemes nomas un zemes dzīļu izmantošanas tiesību vai zemes nomas tiesību piešķiršana kūdras atradnes „Valsts mežs” (Pētermuižas purvs) zemes vienības daļā ar kadastra apz. 7652 001 0252 8001 (Līvānu nov., Jersikas pag.) ” uzvarētāju tika atzīta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RD Kūdra”, reģ. nr. 40103717730

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m