Izsole par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienību ar kadastra apz. 3658 004 0347 un 3658 004 0348 daļās, ar platību 6.66 ha, Alūksnes novada Jaunannas pagasta īpašumā “Valsts mežs 3658 004 0290”, kad. Nr. 3658 004 0290

Par izsoles „Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienību ar kadastra apz. 3658 004 0347 un 3658 004 0348 daļās, ar platību 6.66 ha, Alūksnes novada Jaunannas pagasta īpašumā “Valsts mežs 3658 004 0290”, kad. Nr. 3658 004 0290 ” uzvarētāju tika atzīta ZS „Aizupes 1”, vien. reģ. nr. 43201002475, kura ieguva nomas tiesības uz 12 gadiem.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m