Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88500290008 daļai 0,34 ha platībā, Dundagas novada Dundagas pagasta īpašumā “Valsts mežs Dundaga -Rietumi”, kad. Nr. 88500290008"

Par izsoles uzvarētāju atzīts Mednieku klubs "Kaziņa", reģ.Nr. 40008015837, kurš iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 30 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso