Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64560020036 daļai 34,63 ha platībā (ūdenstilpe Penta dīķis), Grobiņas novada Gaviezes pagasta īpašumā “Kradzes mežs”, kad. Nr. 64560020036"

 

Ņemot vērā, ka Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā (līdz 14.02.2020 plkst. 11:20) uz Izsoli nav reģistrējies neviens dalībnieks, izsole atzīta par nenotikušu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso