Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 84760010003 daļai 15,38ha platībā, Saldus novada Pampāļu pagasta īpašumā “Stunguri”, kad.Nr. 84760010003"

Par izsoles uzvarētāju atzīt Skrundas pagasta "Tiltiņu" zemes zemnieku saimniecību "KALNAIŠI", reģ.Nr.  46101005400, kura iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m