Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 84440010096 daļai (ūdenstilpe “Kapu dīķis”) 8.8 ha platībā, Brocēnu novada Blīdenes pagasta īpašumā “Valsts mežs Birži”, kad. Nr. 84440010096"

Par izsoles uzvarētāju atzīt Mednieku klubu "BLĪDENES AURI", biedrības reģistrācijas Nr. 50008030151, kurš iegūst tiesības slēgt nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m