Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 80700120306 daļā ar platību 11.3 ha, īpašumā “Riekstu mežs”, kad. Nr. 80700120226, kas atrodas Ķekavas novada Ķekavas pagastā"

Par izsoles uzvarētāju atzīt Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Eventful", reģ.Nr. 40103545978, kas iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m