Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 7094 003 0074 daļai 4,48ha platībā, Varakļānu novada Varakļānu pagasta īpašumā “Valsts mežs”, kad. Nr. 7094 003 0071"

Par izsoles uzvarētāju atzīt Salvi Kromanu, kurš iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m