Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 70860030036 daļā, ar platību 56.07ha, Madonas novada Praulienas pagastā, īpašumā “Valsts mežs”, kad. Nr. 70860100095"

Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 70860030036 daļā, ar platību 56.07 ha, Madonas novada Praulienas pagastā, īpašumā “Valsts mežs”, kad. Nr. 7086 010 0095 izsoles uzvarētāju atzīt:

SIA "Sarkaņu pagasta Baltiņi", reģ.Nr. 40103901356, juridiskā adrese: "Baltiņi", Sarkaņu pag., Madonas nov., LV-4870, kura iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadiem.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m