Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 64940010068 daļai 8,58 ha platībā, Durbes novada Vecpils pagasta īpašumā “Valsts mežs Vecpils”, kad. Nr. 64940030077"

Par izsoles uzvarētāju atzīta Liepājas rajona Durbes pilsētas lauku teritorijas zemnieku saimniecība "AUSTRUMI", kas iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m