Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 64940010068 daļai 6.5ha platībā, Durbes novada Vecpils pagastā, īpašumā “Valsts mežs Vecpils”, kad. Nr. 64940030077"

Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 64940010068 daļai 6.5ha platībā, Durbes novada Vecpils pagastā, īpašumā “Valsts mežs Vecpils”, kad. Nr. 64940030077 izsoles uzvarētāju atzīts Emīls Kaucis, kurš iegūst tiesības noslēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m