Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 64860040169 daļai 9,28 ha platībā, Pāvilostas novada Sakas pagasta īpašumā “Valsts mežs Rīva”, kad. Nr. 64860010108"

Par izsoles uzvarētāju atzīta Liepājas rajona Sakas pagasta zemnieku saimniecība "Brīvnieki", kas iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m