Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 64720010020 daļai 16,9 ha platībā, Aizputes novada Lažas pagastā, īpašumā “Valsts mežs Apriķi”, kad. Nr. 64720010020"

Par izsoles uzvarētāju atzīta SIA "Vēja ferma", reģistrācijas Nr. 42103084536, kas iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso