Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 64600130040 daļai 12.6 ha platībā, Grobiņas novada Grobiņas pagasta īpašumā “Dubeņu mežs”, kad. Nr. 64600110005"

Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 64600130040 daļai 12.6 ha platībā, Grobiņas novada Grobiņas pagasta īpašumā “Dubeņu mežs”, kad. Nr. 64600110005 izsoles uzvarētāju atzīt:

Uldi Pētersonu, kurš iegūst tiesības noslēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadiem.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m