Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 6450 001 0037 daļai 13.94ha platībā, Durbes novada Dunalkas pagasta īpašumā “Valsts mežs Dunalka”, kad. Nr. 6450 001 0037"

Ņemot vērā, ka Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā (līdz 23.05.2019 plkst. 10:00) uz Izsoli nav reģistrējies neviens dalībnieks, Izsole atzīta par nenotikušu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m