Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 62720050034 daļai 10,06 ha platībā, Kuldīgas novada Padures pagasta īpašumā “Jaunbirznieki”, kad. Nr. 62720050034"

Ņemot vērā, ka Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā (līdz 23.05.2019 plkst. 10:00) uz Izsoli nav reģistrējies neviens dalībnieks, Izsoles komisija nolēma atzīt Izsoli par nenotikušu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m