Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 50480060015 daļai 15,5 ha platībā, Gulbenes novada Daukstu pagastā, īpašumā “Virvenes”, kad. Nr. 50480060015"

Par izsoles uzvarētāju atzīta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PLOSKUPI", reģistrācijas Nr. 44601002145, kas iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso