Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 46880020023 daļai 1,40 ha platībā, Tērvetes novada Tērvetes pagasta īpašumā “Tērvetes sils”, kad. Nr. 46880030135"

Ņemot vērā, ka pretendenti, kas iesnieguši pieteikumus dalībai Izsolē atzīti par neatbilstošiem Izsoles nolikumā noteiktajām atlases prasībām, Izsole atzīta par nenotikušu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m