Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 44680020182 daļai 5,25 ha platībā, Daugavpils novada Līksnas pagastā, īpašumā “Valsts mežs”, kad. Nr. 44680010130"

Par izsoles uzvarētāju atzīta Līksnas pagasta zemnieku saimniecība "Reiņi", kas iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m