Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 42760010104 daļai 24,4 ha platībā, Raunas novada Raunas pagastā, īpašumā “Vecrimšas”, kad. Nr. 42760010104"

Par izsoles uzvarētāju atzīta Brigita Buldure, kas iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m